تور دبی از شیراز

لیست تور های دبی از شیراز مدت تور نوع هواپیما تاریخ تور نام هتل درجه هتل قیمت تور (تومان)

تور دبی از شیراز هتل فونیکس

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن فونیکس   1/250/000

تور دبی از شیراز سیتی استار

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن سیتی استار 1/360/000

تور دبی از شیراز دوروس

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن دوروس 1/400/000

تور دبی از شیراز هتل لندمارک گراند

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن لندمارک گراند تماس بگیرید

تور دبی از شیراز هتل کارلتون

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن کارلتون 1/600/000

تور دبی از شیراز هتل پالم هتل

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن پالم هتل 1/615/000

تور دبی از شیراز هتل نووتل

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن نووتل 2/000/000

تور دبی از شیراز هتل مونترال

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن مونترال 1/600/000

تور دبی از شیراز هتل فلورا گرند

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن فلورا گرند 2/000/000

تور دبی از شیراز هتل نیهال

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن نیهال 1/500/000

تور دبی از شیراز هتل دلمون پالاس

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن دیلمون پالاس 1/500/000

تور دبی از شیراز هتل سان اند سندز

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن سان اند سندز 1/500/000

تور دبی از شیراز هتل آواری

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن آواری 1/600/000

تور دبی از شیراز هتل مونترال

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن مونترال تماس بگیرید

تور دبی از شیراز هتل رین تری

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن رین تری 1/650/000

تور دبی از شیراز هتل فلورا گرند

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن فلورا گرند 1/800/000

تور دبی از شیراز هتل رویال کانتیننتال

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن رویال کانتیننتال 1/900/000

تور دبی از شیراز هتل پلازا

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن پلازا 1/950/000

تور دبی از شیراز هتل گرند حیات

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن گرند حیات تماس بگیرید

تور دبی از شیراز هتل دوکس

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن دوکس 2/750/000

تور دبی از شیراز هتل 

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن - - 540/000

تور دبی از شیراز هتل رویال فالکون

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن رویال فالکون 1/350/000

تور دبی از شیراز هتل سان

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن سان 1/450/000

تور دبی از شیراز هتل رین تری

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن رین تری تماس بگیرید

تور دبی از شیراز هتل پالم

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن پالم 1/300/000

تور دبی از شیراز هتل کارلتون پالاس

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن کارلتون پالاس 1/650/000

تور دبی از شیراز هتل زین

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن زین 1/400/000

تور دبی از شیراز هتل سافرون بوتیک

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن سافرون بوتیک 1/550/000

تور دبی از شیراز هتل کورال دیرا

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن کورال دیرا 1/750/000

تور دبی از شیراز هتل صدف

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن صدف 1/350/000

تور دبی از شیراز هتل پلازا

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن پلازا 1/650/000

تور دبی از شیراز هتل زین

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن زین 1/350/000

تور دبی از شیراز هتل سان اند سندز

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن سان اند سندز 1/400/000

تور دبی از شیراز هتل دوروس

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن دوروس 1/550/000

تور دبی از شیراز هتل سافرون بوتیک

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن سافرون بوتیک 1/600/000

تور دبی از شیراز هتل کورال دیرا

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن کورال دیرا 1/800/000

تور دبی از شیراز هتل رودا ال بوستان

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن رودا ال بوستان 2/000/000

تور دبی از شیراز هتل پالم

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن پالم 1/350/000

تور دبی از شیراز هتل رویال فالکون

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن رویال فالکون 1/400/000

تور دبی از شیراز هتل فونیکس

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن فونیکس 1/250/000

تور دبی از شیراز هتل سیتی استار

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن سیتی استار 1/450/000

تور دبی از شیراز هتل دوروس

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن دوروس 1/550/000

تور دبی از شیراز هتل لندمارک گراند

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن لندمارک گراند 1/600/000

تور دبی از شیراز هتل کارلتون

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن کارلتون 2/000/000

تور دبی از شیراز هتل پالم

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن پالم 1/350/000

تور دبی از شیراز هتل زین

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن زین 1/300/000

تور دبی از شیراز هتل دوروس

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن دوروس 1/550/000

تور دبی از شیراز هتل سیتی استار 

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن سیتی استار 1/650/000

تور دبی از شیراز هتل صدف

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن صدف 1/200/000

تور دبی از شیراز هتل رین تری

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن رین تری 1/570/000

تور دبی از شیراز هتل رودا ال بوستان

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن رودا ال بوستان 1/850/000

تور دبی از شیراز هتل زین

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن زین  

تور دبی از شیراز هتل دوروس

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن دوروس  

تور دبی از شیراز هتل فونیکس

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن فونیکس  

تور دبی از شیراز هتل گرند حیات

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن گرند حیات  

تور دبی از شیراز هتل لندمارک گراند

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن لندمارک گراند  

تور دبی از شیراز هتل کارلتون

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن کارلتون  

تور دبی از شیراز هتل گرند حیات

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن گرند حیات  

تور دبی از شیراز هتل فونیکس

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن فونیکس  

تور دبی از شیراز هتل دوروس

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن دوروس  

تور دبی از شیراز هتل زین

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن زین  

تور دبی از شیراز هتل سان

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن سان  

تور دبی از شیراز هتل رین تری

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن رین تری  

تور دبی از شیراز هتل لندمارک گراند

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن لندمارک گراند  

تور دبی از شیراز هتل کورال دیرا

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن کورال دیرا  

تور دبی از شیراز هتل گرند حیات

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن گرند حیات  

تور دبی از شیراز هتل سان

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن سان  

تور دبی از شیراز هتل کارلتون

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن کارلتون  

تور دبی از شیراز هتل دوروس

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن دوروس  

تور دبی از شیراز هتل زین

3 شب و 4 روز فلای دوبی 20دی ماه الی 30 بهمن زین  

تور دبی از شیراز هتل گرند حیات

3 شب و 4 روز ایرعربیا 20دی ماه الی 30 بهمن گرند حیات  

تور دبی از شیراز هتل لندمارک گراند

3 شب و 4 روز امارات 20دی ماه الی 30 بهمن لندمارک گراند  

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جستجو در سایت

تخفیف هتل های دبی

 

 

 

 

 

 

 

هتل هوتورن | Hawthorn

 

هتل ویدا دبی | Vida Downtown